Algemene Voorwaarden

1. Gelding van deze Algemene Voorwaarden:

1.1. De Website wordt uitgebaat door PM Yellowstone BVBA met zetel te Brakelberglei 37, 2820 Bonheiden, BELGIUM (hierna: "PM Yellowstone BVBA", “wij/ons”).
Deze Algemene Voorwaarden stellen de rechten en verplichtingen vast van PM Yellowstone BVBA en van de gebruikers van de website (hierna: “de Klant”, “u/uw”) m.b.t. de producten en diensten die wij via deze website of enige andere website bieden. Voordat u de knop “Reserveer een expert” aanklikt, dient u deze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid zorgvuldig te lezen. Wanneer u gebruik maakt van de website bevestigt u de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid te aanvaarden. Indien u deze voorwaarden niet aanvaardt, plaatst u geen boeking. Uitsluitend onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten tussen u en PM Yellowstone BVBA. Andere voorwaarden gelden enkel wanneer zij door ons schriftelijk zijn aanvaard.

PM Yellowstone BVBA kan op elk moment de Algemene Voorwaarden aanpassen. Elke boeking na de aanpassing veronderstelt dat u deze heeft aanvaard.
De Algemene Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden indien hier expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren de huidige Algemene Voorwaarden.

1.2. Wij verkopen onze diensten uitsluitend aan consumenten met een leeftijd vanaf 18 jaar en enkel in hoeveelheden die voor consumenten gebruikelijk zijn. PM Yellowstone BVBA biedt op haar website informatie betreffende sport. PM Yellowstone levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks die inspanningen kunnen er zich onjuistheden of fouten op de website bevinden. Voor gevolgen van mogelijke fouten, draagt PM Yellowstone geen aansprakelijkheid.

2. Sluiten van een overeenkomst:

2.1. De presentatie van onze producten op de website is slechts een vrijblijvende uitnodiging om bij ons producten te kopen. Met het versturen van uw boeking doet u een bindend aanbod voor het sluiten van een overeenkomst. Dit aanbod wordt door ons aanvaard doordat wij de diensten leveren. Het staat ons vrij om te beslissen of wij een boeking al dan niet aanvaarden. Als wij een boeking niet uitvoeren, delen wij u dit onverwijld mee (zie punt 3).

Nadat u uw boeking heeft geplaatst, ontvangt u per e-mail een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging van uw boeking. Hierin vindt u een overzicht van de gevraagde diensten en data. Deze ontvangstbevestiging documenteert enkel dat uw boeking bij ons is aangekomen; het is geen aanvaarding van de boeking en brengt geen overeenkomst tot stand. De boeking wordt door ons aanvaard doordat wij de diensten leveren.

2.2.PM Yellowstone BVBA heeft het recht om boekingen te weigeren o.m.:

 • bij uitputting van de uren of het niet langer beschikbaar zijn van een dienst (zie punt 3);
 • bij vaststelling van een ongeldige presentatie van de diensten op de website;
 • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de Klant;
 • bij overmacht.

3. Beschikbaarheid van producten en diensten:

Als wij tijdens de verwerking van uw boeking vaststellen dat één of meerdere van de door u geboekte diensten niet beschikbaar zijn, dan kunnen wij uw boeking helaas niet volledig uitvoeren. Wij behouden ons het recht voor ervoor te kiezen de boeking in een dergelijk geval gedeeltelijk uit te voeren of geheel te weigeren. U wordt dienaangaande onverwijld bericht per e-mail. Een overeenkomst over de niet-beschikbare diensten komt niet tot stand. 

4. Prijs en betaling:

4.1. De prijzen die op het tijdstip van de boeking zijn aangegeven, zijn van toepassing. PM Yellowstone BVBA behoudt zich voor om eventuele fouten (bijv. wegens technische defecten) recht te zetten. De prijzen op de website zijn geldig zolang ze online zijn en zolang de voorraad strekt. Bij alle prijzen is de BTW inbegrepen.

De uitwisseling van uw gegevens met onze systemen wordt beveiligd via een SSL(Secure Socket Layer)-certificaat (zie FAQ voor meer uitleg). Wij verwijzen ook naar ons Privacybeleid.

5. Retourbeleid:

In onze fysieke winkels geldt enkel een omruilbeleid. Producten kunnen binnen de 14 dagen geruild worden voor een ander product of tegoedbon.

6. Garantie:

6.1. Wanneer de geleverde goederen niet conform zijn aan de geplaatste bestelling, geldt de wettelijke garantietermijn van twee jaar (art. 1649bis e.v. van het Burgerlijk Wetboek).

Wanneer u zich wenst te beroepen op de wettelijke garantie, dan dient u aan te tonen dat u het geleverde goed bij PM Yellowstone BVBA heeft aangekocht. U mag het bewijs van uw aankoop leveren met alle middelen van gemeen recht.

Elk gebrek in het product dient binnen twee (2) maanden na de vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

6.2. In ieder geval zal u geen aanspraak op enige garantie kunnen maken:

 • voor normale slijtage van het product
 • bij onoordeelkundig of abnormaal gebruik van het product of bij gebruik van het product in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd
 • bij het niet naleven van de gebruiks- en/of onderhoudsinstructies
 • bij beschadiging van het product door opzet of nalatigheid
 • indien het product door u werd gewijzigd
 • bij commercieel gebruik.

6.3 Klachtenbehandeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

7.4 Geschillen

  1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, voor zover het internationaal privaatrecht dit toelaat.
  2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan BeCommerce.
  3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen redelijke termijn aan de ondernemer heeft voorgelegd.
  4. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

7. Aansprakelijkheid:

7.1. Gebruik van de website:

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd.

PM Yellowstone BVBA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal PM Yellowstone BVBA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. PM Yellowstone BVBA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren (zie lager contactgegevens).

PM Yellowstone BVBA is niet aansprakelijk voor het verlies of voor de schade van welke aard ook, die de Klant of een derde zou lijden bij het gebruik van de producten.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. PM Yellowstone BVBA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. PM Yellowstone BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. PM Yellowstone BVBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

7.2. Algemeen over de aansprakelijkheid van PM Yellowstone BVBA:

PM Yellowstone BVBA is niet aansprakelijk voor enige schade die zij zou veroorzaken door haar fout of nalatigheid tenzij in geval van opzet of grove schuld, ook van haar werknemers. Iedere schade van gelijk welke aard die niet kan worden voorzien op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, is uitgesloten van vergoeding. De aansprakelijkheid van PM Yellowstone NV is altijd beperkt tot de rechtstreekse, persoonlijk geleden schade en zal nooit de aankoopprijs van het product/dienst in kwestie overschrijden.

7.3. Gebruik van materiaal van de website:

Enkel en alleen met de uitdrukkelijke toestemming van PM Yellowstone BVBA kan informatie op de website elders worden gebruikt. Het is verboden om de diensten, de pagina's van de Website of de informaticacodes die hierop betrekking hebben te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te verspreiden, over te dragen of commercieel uit te baten en/of te verdelen.

8. Auteursrecht en intellectuele eigendom:

8.1. Wij hebben de website ontwikkeld voor de persoonlijke en niet-commerciële doeleinden van de Klant. De integrale inhoud van de website (inclusief lay-out en vormgeving van de website, teksten, grafieken, foto's, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software enz.) is eigendom van PM Yellowstone BVBA. Alle hieraan verbonden rechten, en in het bijzonder alle intellectuele eigendomsrechten, worden beheerd door PM Yellowstone BVBA.

De Klant mag de inhoud enkel downloaden en hiervan één kopie maken voor louter persoonlijk, niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat de inhoud van het materiaal waarop de intellectuele eigendomsrechten gelden in zijn oorspronkelijke staat blijft. Het kopiëren of opslaan van om het even welke inhoud buiten persoonlijk, niet-commercieel gebruik wordt niet toegelaten.

8.2. Alle in de Website gebruikte handelsmerken, handelsnamen, logo’s en producten zijn beschermd en mogen niet worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van PM Yellowstone BVBA haar partners of de rechtmatige eigenaars van deze rechten. Alle tekens, illustraties, beelden of emblemen die op onze producten, toebehoren of verpakkingen verschijnen, zijn en blijven de exclusieve eigendom van PM Yellowstone NV en haar leveranciers. De reproductie hiervan, geheel of gedeeltelijk, voor welke reden of voor welk middel dan ook, is strikt verboden. Ook het gebruik van om het even welke combinatie met een ander teken, symbool, embleem of ander distinctief teken is verboden.

9. Toepasselijk recht & geschillen:

Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.). Alle geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst of van de huidige Algemene Voorwaarden vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Zo één van de huidige voorwaarden nietig verklaard zou worden of niet toepasselijk zou zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht.

10. Privacy:

PM Yellowstone BVBA erkent het belang van de privésfeer. Meer info over ons privacybeleid vindt u onder “Privacy”. Bij het gebruik van de webshop aanvaardt de Klant dit privacybeleid. Door online in de PM Yellowstone BVBA website een boeking te plaatsen, geeft de Klant de ondubbelzinnige toestemming om alle verkregen persoonlijke gegevens op te nemen in een bestand en te gebruiken voor de administratie van de klantgegevens, het beheer van de boekingen, contact , marketing- en publiciteitsdoeleinden. De Klant heeft voor alle persoonlijke gegevens te allen tijde het recht op inzage en op wijziging en het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketingdoeleinden.

11. Contactgegevens:

Voor alle vragen en/of klachten kunt u terecht bij onze klantendienst.

Of bel op nummer +32(0)15 7678 08

U bereikt onze klantendienst van maandag tot  vrijdag van 9u tot 17.00u.

Deze Algemene Voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 16 januari 2019.

12.       Slotbepalingen:

12.1  PM Yellowstone BVBA kan onderhavige Algemene Voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden indien expliciet hiernaar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren de huidige Algemene Voorwaarden.

12.2.  Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden. Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel. Zo één van de huidige voorwaarden nietig verklaard zou worden of niet toepasselijk zou zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht.

12.3.   Naamswijzigingen, adreswijzigingen en andere wijzigingen die belangrijk zijn dienen schriftelijk gemeld te worden aan onze Klantendienst.

Locatie
Brakelberglei 37
2820 Bonheiden